Smlouva

      VZOR SMLOUVY                                                                                 Smlouva č.: 00/2021

 Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 

 uzavřená v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích v platném znění níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

1.

Poskytovatel – TurboNet – Marcel Hekele,

Bělkovice – Lašťany 714, 783 15 Bělkovice, Tel: 774 834 500, e-mail: hekelemarcel@seznam.cz , web: www.turboNET.info, FB: www.facebook.com/TURBONET.info, Datová schránka: 3vri3ce

IČO:738 38 292,   DIČ: CZ8412128381                                                       číslo osvědčení ČTÚ:1985

Bankovní spojení:2479469028 /5500 Raiffeisenbank a.s.

(dále jen jako poskytovatel) a

2.

Uživatel (fakturační adresa):                                                                   Váš specifický symbol pro platby: ………

Jméno, příjmení / název firmy*:…………………………………………………………………………………………..

Ulice*:       ……………………………………………………………………….Tarif / měsíční cena*:…………

PSČ*:                                                Město:

IČO:                                                  Telefon*:……………………………………………………………………..

DIČ:                                                  E-mail*:

* nutno vyplnit

Vyúčtování zasílat: měsíčně-čtvrtletně-pololetně-ročně E-mailem□ Poštou (manipulační poplatek 45Kč)□

Tarif: maximální rychlost:  inzerovaná rychlost:  běžně dostupná rychlost:  minimální rychlost: měs. cena

Mini:             8/8 Mb/s                          8/8 Mb/s                     6/6 Mb/s                            3/3 Mb/s                199,-

Basic:       12/12 Mb/s                      12/12 Mb/s                 10/10 Mb/s                            5/5 Mb/s                299,-

Profi:        20/20 Mb/s                      20/20 Mb/s                 16/16 Mb/s                            8/8 Mb/s                399,-

Profi AC:  50/50 Mb/s                      50/50 Mb/s                 40/40 Mb/s                        20/20 Mb/s                469,-

 

I. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytovat uživateli služby elektronických komunikací, způsobem, v rozsahu, v kvalitě a za podmínek uvedených v této smlouvě a v dokumentu Podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, který je její nedílnou součástí, za účelem zajištění nepřetržitého připojení uživatele na celosvětovou síť internet. Oproti tomu je uživatel povinen hradit poskytovateli sjednané platby, jak je sjednáno v této smlouvě a dle aktuálního ceníku poskytovatele. Aktuální ceník služeb, parametry služeb a všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, které jsou nedílnou součástí této smlouvy jsou dostupné ke stažení na webových stránkách www.turboNET.info.

II. Povinnosti a práva poskytovatele:
– Poskytnout uživateli za sjednanou cenu internetové připojení–konektivitu.
– Provádět opravy běžných závad připojení takovým způsobem, aby s přihlédnutím k okolnostem byly odstraněny co nejdříve.
– Oznámit uživateli telefonicky nebo e-mailem v dostatečném předstihu, že dojde k omezení, přerušení, změně nebo nepravidelnosti služby.
– Zachovat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, týkajících se činnosti uživatele, kontaktech, osobních údajích, o kterých se při poskytování služeb dozví, a to i po ukončení smluvního vztahu.
Tím není dotčena trestněprávní oznamovací povinnost.
– Poskytovatel je oprávněn uvádět uživatele ve svém seznamu referencí pro účely svých prezentací.
V těchto referenčních seznamech je poskytovatel oprávněn uvést pouze jmenný seznam uživatelů, uvedení kontaktních osob je možné pouze na základě souhlasu oprávněné osoby.

III. Povinnosti a práva uživatele:
– Uživatel je oprávněn užívat základní a doplňkové služby dle aktuální nabídky poskytovatele i navrhovat změny rozsahu služeb.
– Uživatel je oprávněn předkládat návrhy a připomínky k rozsahu a kvalitě poskytovaných služeb.
– Uživatel je oprávněn podávat reklamace.
– Uživatel je povinen řádně a včas platit za poskytnuté služby a to ve výši platné na základě ceníku poskytovatele v době poskytnutí služby.
– Uživatel je povinen neprodleně a prokazatelně informovat poskytovatele o změnách kontaktních údajů a to zejména o změně telefonního čísla, e-mailu, sídla nebo místa podnikaní apod.
– Uživatel je povinen zabezpečit své softwarové a technické prostředky takovým způsobem, aby nebyly zneužitelné třetími osobami k neoprávněnému přístupu a průniku do cizích sítí.
– Uživatel se zavazuje umožnit poskytovateli vždy po předchozím souhlasu provozovatele nebo majitele přístup k telekomunikačním zařízením, které se nacházejí v prostorách uživatele
– Uživatel nesmí žádným způsobem zasahovat do hardwaru a softwaru poskytovatele. O tento hardware a případně software se musí uživatel řádně starat a chránit jej před poškozením.
– Uživatel nese plnou zodpovědnost za škodu, která vznikne jiným osobám a poskytovateli, způsobenou zneužitím přístupového jména a hesla, a to i třetími osobami, jimž uživatel povolí přístup ke službě, pokud tento přístup zneužijí k neoprávněnému přístupu nebo průniku do cizích sítí.
– Uživatel se zavazuje, že nebude používat službu k páchání trestné činnosti a jiným protiprávním činnostem nebo činnosti, která je v rozporu s etickými pravidly pro komunikaci prostřednictvím sítě Internet. Jedná se zejména o šíření rasistických názorů, dětské pornografie, poplašných informací. Dále zasílání nevyžádané elektronické pošty (tzv. spaming), šíření virů a neoprávněné vstupování do cizích sítí (tzv. hacking) a provádění (tzv. DOS útoků).

IV. Rozsah poskytovaných služeb
– Přístup je sjednán prostřednictvím mikrovlnného spoje zakončeným přes ethernet, nebo wi-fi.
– Účastník bere na vědomí, že rychlost, která je touto smlouvou dohodnutá musí být měřena na konektoru RJ45 u adaptéru který napájí anténu. Měření se provádí propojením kabelu do PC nebo notebooku, na kterém jsou vypnuty všechny internetové služby včetně aktualizací a zálohování dat. Měření rychlosti vzduchem přes wi-fi nebo utp kabelem připojeným jinam (wi-fi, switch), než přímo do koncového bodu u antény nemůže být reklamováno.
– Aktuální rychlosti, platné pro zvolený tarif, tedy maximální, inzerovaná, běžně dostupná a minimální, stejně jako vliv odchylek na práva spotřebitele, jsou zveřejněny a popsány v dokumentu Parametry služby internet na webových stránkách poskytovatele, který je součástí této smlouvy.

V. Účtování a úhrady
– Zřizovací poplatek zaplatí uživatel při zapojení a zprovoznění služby. Paušální platby je uživatel
povinen hradit ode dne zapojení, není-li dohodnuto jinak, a to na účet poskytovatele uvedený shora.
Kabel pro připojení internetu bude uživateli zaveden na libovolné místo v bytě v ceně zřizovacího
poplatku.
– Za poskytnutí připojení bude uživatel platit částky dle platného ceníku poskytovatele předem.
– Pokud není touto smlouvou dohodnuto jinak, platí pro poskytování služeb ceny uvedené v ceníku
platném ke dni podpisu této smlouvy. S tímto ceníkem se uživatel dnešního dne seznámil.
– Poskytovatel je oprávněn přerušit uživateli poskytování služeb v případě prodlení s platbou za
poskytování služeb nebo v případě opakovaného porušování pravidel chování na síti. Opětovně
připojení do sítě je zpoplatněno částkou 199,- Kč a bude provedeno až po připsání dlužné částky na
účet poskytovatele. Poskytovatel bude po předchozím upozornění uživatele oprávněn od této smlouvy
odstoupit z důvodů uvedených v tomto odstavci. Odstoupením nebudou dotčeny povinnosti uživatele
uhradit dlužné částky a současně všechny závazky vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb.
– Pro případ prodlení s platbami uživatele je poskytovatel oprávněn účtovat jednorázovou smluvní
pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

VI. Různé
– Poskytování služeb uživateli bude zahájeno bez zbytečného odkladu po montáži technického
zařízení a po podpisu této smlouvy.
– Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu smluvními stranami a je uzavřena na
dobu neurčitou. Kterákoliv ze stran ji však může vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpověď musí
být podána písemně a doručena druhé straně. Výpovědní lhůta je třicetidenní a začíná běžet
prvním následujícím dnem po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
– Poskytovatel je oprávněn jednostranným úkonem změnit obsah této smlouvy. Je však povinen
oznámit změny uživateli nejméně měsíc před jejich vstoupením v platnost písemně nebo elektronickou
formou.
– Poskytovatel není odpovědný za škody způsobené třetími stranami během využívání poskytovaných
služeb, které nemůže ovlivnit. Jedná se zejména o trvalé přerušení dodávek páteřních datových toků,
el.proudu, přerušení spojení do veřejné sítě Internet, mezinárodní konflikty, násilné nebo protestní
akce, opatření příslušných státních orgánů nebo jakýchkoliv třetích stran, na kterých je poskytovatel
závislý a jejichž jednání není schopen ovlivnit.
– Poskytovatel prohlašuje, že je k poskytování uvedené služby oprávněn, neboť je držitelem osvědčení
č. 1985 vydaném Českým telekomunikačním úřadem pro Olomoucký kraj.

Dne ……………….……2021

…………………………..                               …………………………….

Za poskytovatele                                                Uživatel

 

Smlouva ke stažení v PDF