Reklamační řád

 ………………………………………………………………………………….
Všeobecná ustanovení:
a) Reklamační řád, vypracovaný dle obchodního a občanského zákoníku, upravuje vztahy
mezi Marcel Hekele, IČ:73838292 (dále jen Prodávající) a odběratelem (dále jen Kupující).
b) Osobním převzetím zboží nebo převzetím zboží od dopravce kupující souhlasí s
obchodními podmínkami a reklamačním řádem prodávajícího a potvrzuje,
že byl s nimi seznámen.
c) Kupující je povinen nabývacím listem, který je přikládán ke každému zakoupenému zboží
u prodávajícího, prokázat, že reklamované zboží zakoupil právě u prodávajícího.
Nabývacím listem se rozumí prodejka, paragon, faktura, dodací list, výdejka ze skladu či jiný
dokument signovaný razítkem a podpisem prodávajícího, který bez jakýchkoliv pochybností
dokazuje, že kupující reklamované zboží nabyl do svého vlastnictví od prodávajícího.
d) V případě že kupující splní všechny podmínky definované v reklamačním řádu,
prodávající do 30 dnů od zahájení reklamačního řízení zboží opraví nebo vymění.
e) Prodejce si vyhrazuje právo poskytovat nižší záruku na odebrané zboží zákazníkům s
přiděleným IČ než stanovuje Zákon o ochraně spotřebitele. O délce této nižší záruky je
kupující informován prostřednictvím nabídky nebo dodacího listu.
f) Záruční a reklamační podmínky stanovené reklamačním řádem se týkají pouze zboží, jehož
reklamace byla kupujícím bezodkladně řádně a oprávněně uplatněna ve stanovené záruční
době.
g) Zboží, jemuž je na území České republiky zajišťován autorizovaný servis, je zákazník
povinen reklamovat v těchto servisech.

Převzetí zboží:
a) Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout okamžitě po převzetí od prodávajícího
nebo od dopravce. V případě doručování dopravcem je kupující povinen při převzetí zboží
před podpisem soupisky zkontrolovat údaje uvedené na nabývacím listu.
Pokud údaje nesouhlasí se skutečností, je porušen či jinak znehodnocen originální obal nebo
originální páska, je kupující povinen tuto skutečnost uvést na přepravní list dopravce a sepsat
s ním zápis o škodě, příp. nepřevzít zásilku jako celek.
b) V případě, že kupující po otevření zásilky zjistí její nekompletnost, je povinen tuto
skutečnost do tří dnů písemně, e-mailem, telefonicky neb osobně oznámit prodávajícímu.
Pokud tak v této shora uvedené lhůtě kupující neučiní, má se za to, že doručená zásilka byla
kompletní.

Kupující je povinen:
a) Zboží, dodané prodávajícím, prohlédnout co nejdříve poté, co na něj přešlo vlastnické
právo k předmětnému zboží. Pokud si kupující převezme zboží od prodávajícího při osobním
odběru v sídle prodávajícího, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího převzetím
zboží, v případě zásilkového prodeje dochází k přechodu nebezpečí škody na zboží na
kupujícího již při předání zboží prvnímu dopravci prodávajícím.
b) Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto v době, co
na něj přešlo vlastnické právo ke zboží, může uplatnit nárok z vad zjistitelných při této
prohlídce, pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na
zboží. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při
vynaložení odborné péče.
c) Oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny
vady, které zjistil, resp. které bylo možno při odborné prohlídce zjistit.
V případě výskytu vad, které představují podstatné porušení kupní smlouvy Prodávajícím,
může kupující uplatnit tento nárok do 3 dnů od vystavení dodacího listu.
d) Uplatnit reklamaci produktů, kterým je na území České Republiky poskytován
autorizovaný servis, přímo v autorizovaných servisních střediscích. Na toto zboží prodávající
nezaručuje nárok na výměnu do tří dnů.

V případě, že autorizované servisní středisko provede opravu zboží, reklamace je takto
vyřízena. V případě, že autorizované servisní středisko sdělí kupujícímu, že vada je
neodstranitelná, je kupující povinen reklamovat vadu u prodávajícího, a to do konce záruční
lhůty, prodloužené o dobu, po kterou bylo zboží v autorizovaném servisním středisku,
doloženou reklamačním protokolem, nebude-li tato lhůta dodržena, reklamace bude jako
opožděná odmítnuta.
e) V případě, že spolu se zbožím je kupujícímu dodán i záruční list dodaný výrobcem nebo
dodavatelem, je tento záruční list nezbytný k reklamaci zboží v záruční době.
Bez tohoto záručního listu, nelze zboží v záruční době reklamovat.
f) V případě zjištění rozdílu v množství nebo druhu dodávaného zboží mezi údaji na dodacím
listu a skutečně dodaným zbožím, je nutno podat do druhého pracovního dne od zjištění této
skutečnosti zprávu prodávajícímu o tomto rozdílu.
Vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily se později,
je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny při
vynaložení odborné péče.
g) Při převzetí zboží a jeho prohlídce provést kontrolu sériových čísel zboží a sériových čísel
vyznačených na dodacím listě, a pokud zjistí rozdíl, kontaktovat do druhého pracovního dne
prodávajícího. Prodávající zajistí odstranění vzniklého rozdílu a zaslání opraveného dodacího
listu. Při nedodržení tohoto postupu se kupující vystavuje nebezpečí, že vzhledem k rozdílu
mezi sériovým číslem zboží a sériovým číslem uvedeným na dodacím listě nebude jeho
reklamace uznána.
h) Zaplatit poplatek za provedenou diagnostiku u kupujícím předloženého zboží dle ceníku
prodávajícího. Tento poplatek je kupující povinen zaplatit ať již běží záruční nebo pozáruční
doba, to vše za podmínky, že předložené zboží neobsahuje vady, na něž se vztahuje záruka
poskytovaná prodávajícím.

Záruční podmínky:
a) Záruční doba je uvedená na nabývacím dokladu ke zboží a začíná běžet datem vystavení
tohoto dokladu. V případě nákupu spotřebitelem začíná běžet v souladu s občanským
zákoníkem.
b) Záruka na spotřební materiál končí s prvním použitím tohoto zboží.
c) Datem zahájení reklamačního řízení se míní datum fyzického přijetí reklamovaného
zařízení se všemi náležitostmi v provozovně prodávajícího.
d) Standardní reklamace se vyřizují výměnou za jiný kus stejného či podobného modelu o
shodných či lepších technických parametrech. Prodávající si vyhrazuje právo řešit reklamace
také dobropisem v aktuální tržní ceně, jejíž výši určuje reklamační oddělení prodávajícího
podle aktuální ceny reklamovaného zboží, případně podle ceny alternativní náhrady.
e) V případě výměny zboží za jiný kus (případně typ) se záruční doba prodlužuje o dobu, po
kterou bylo zboží v reklamačním řízení. Kupující dostane reklamační protokol, kde bude
uvedeno nové sériové číslo. Případné další reklamace se uplatňují na základě tohoto
reklamačního protokolu.

Výjimky tvoří:
– notebooky, kde je záruka individuální podle typu a výrobce
– spotřební materiál dodávaný s tiskárnami
– aktivní síťové prvky
– na použité zboží (zboží repasované, zboží opravované) se nevztahuje žádná záruka, pokud
není v dodacím listu uvedeno jinak
f) V případě, že došlo k závadě na zařízení, ke kterému byla vázaná jakákoliv softwarová
licence, nenese prodávající odpovědnost za ztrátu této licence.
Zánik záruky:
a) Vyprší-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba.
b) Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou – poškozením zboží při
přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem).
c) Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí,
chemickými a mechanickými vlivy běžnému kancelářskému prostředí.
d) Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.
e) Pokud byly škody způsobeny počítačovými viry
f) Pokud se závada projevuje u software, u kterého není kupující schopen doložit legální
způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu.
g) Bylo-li zboží poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s
podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
h) Provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího.
i) Zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
j) Bylo-li zboží poškozeno živly.

Neoprávněné reklamace:
a) Neoprávněné reklamace Prodávající vyřídí zamítnutím. Kupující může stejnou reklamaci
znovu podat jako nezáruční, a pak je povinen uhradit prodávajícímu všechny náklady, které
vznikly posuzováním, diagnostikou a řešením takové reklamace. Ceny posouzení, diagnostiky
a sazebník práce reklamačního oddělení jsou uvedeny v ceníku prodávajícího.
b) Neoprávněnou reklamací se rozumí reklamování produktu, který nesplňuje jakoukoliv
podmínku stanovenou tímto reklamačním řádem.

Způsob uplatnění reklamace:
a) Kupující je povinen před zahájením reklamačního řízení ověřit, že reklamované zboží bylo
skutečně dodáno prodávajícím. Důkazní břemeno, že zařízení bylo dodáno prodávajícím, je
vždy na straně kupujícího.
b) Kupující může doručit reklamované zboží osobně v místě expedice, kde mu bude vystaven
a předán reklamační protokol.
c) Kupující může na vlastní náklady a riziko doručit reklamované zboží do místa expedice i
pomocí spedičních firem (PPL, Toptrans a další). Reklamace expedované Kurýrem ČD nejsou
přebírány. Kupující je povinen v případě expedování reklamace k zásilce přiložit průvodní list
s následujícími informacemi:
– své kontaktní údaje
– číslo nabývacího dokladu a tento dodat v kopii k reklamaci
– podrobný popis závady
Kupující je povinen do popisu závady uvést jakékoliv nadstandardní dohody, které učinil s
pracovníky prodávajícího. Pokud tak neučiní, nebude na tyto dohody brán zřetel.
V případě, že průvodní list reklamace nebude obsahovat shora uvedené, vyzve prodávající
kupujícího k poskytnutí dodatečné součinnosti. V případě, že součinnost nebude poskytnuta,
nebude zahájeno reklamační řízení. V případě, že kupující nebude reagovat na výzvu do
jednoho měsíce, bude produkt zaslán zpět na náklady kupujícího.
d) Pokud kupující trvá na zahájení reklamačního řízení a není schopen dohledat nabývací
doklad, může požádat o vystavení duplikátu. Za tuto službu je účtován administrativní
poplatek dle ceníku prodávajícího.

Závěrečná ustanovení:
a) Tento reklamační řád ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti v souvislosti s
vyřizováním reklamací a zárukou na zboží.
b) Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího
upozorněn